Deklaracja dostępności

Państwowa Komisja Wyborcza / Krajowe Biuro Wyborcze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pkw.gov.pl, kbw.gov.pl oraz delegatur Krajowego Biura Wyborczego.

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktów jest Bartosz Malangiewicz, Pokaż adres e-mail. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 243 03 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Siedziba Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu zlokalizowana jest w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu, wejście z prawej strony budynku, tzw. klatka B, II piętro. Siedziba Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu jest dostępna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Budynek, w którym znajduje się siedziba Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu, nie jest dostosowany do potrzeb poruszania się po nim osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma wind, do siedziby Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu zlokalizowanej na II piętrze budynku prowadzi ciąg schodów. W razie potrzeby osoba niepełnosprawna pod nr tel. 62 753 88 80 może zgłosić urzędnikowi konieczność załatwienia sprawy na parterze budynku z uwagi na ograniczenia ruchowe.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Wejście do siedziby Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu usytuowane jest po prawej stronie budynku, tzw. klatka B. Do wejścia prowadzi ciąg schodów. Dodatkowo od tyłu budynku jest możliwość dostania się osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim (podjazd dla wózków inwalidzkich), jednak tylko do poziomu parteru. W budynku nie stosuje się pętli indukcyjnych ani komunikatów głosowych. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń drukiem powiększonym dla osób niedowidzących i słabowidzących. Drzwi wejściowe do siedziby Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu wyposażone są w domofon.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Parking przed budynkiem, w którym znajduje się siedziba Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu, jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku, w którym znajduje się siedziba Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu, oraz wszystkich pomieszczeń obsługi interesantów można wejść z psem asystującym.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się /Dz. U. z 2017 r., poz. 1824/, osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być złożone z wykorzystaniem załączonego poniżej formularza:

  • osobiście w sekretariacie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu, II piętro, pokój nr 1,
  • drogą elektroniczną na adres email: kalisz@kbw.gov.pl wraz z załączonym formularzem,
  • telefonicznie przez osobę przybraną pod nr +48 62 753 88 80,
  • za pomocą faxu pod nr +48 62 753 88 89,
  • pomoc tłumacza jest bezpłatna.

Po dokonaniu zgłoszenia Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu zapewni obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Delegatura poinformuje osobę uprawnioną o możliwym terminie realizacji świadczenia lub wskaże na inną formę realizacji uprawnień.